LEX ET LINGUA

 1. pl
 2. en
Lex et lingua

LEX ET LINGUA

tłumaczenia dokumentów

INFORMACJE O RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest LEX ET LINGUA Justyna Mysłowska, ul. Chopina 3/56, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: myslowska.justyna@gmail.com.

 2. W przypadku tłumaczeń poświadczonych podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu dokonania wpisu do repertorium czynności tłumacza przysięgłego, prowadzonego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1326), oraz przechowywane przez trzy lata (okres odpowiedzialności zawodowej tłumacza przysięgłego, o którym mowa w art. 22 ww. ustawy), po czym zostaną usunięte.

 3. Zarówno w przypadku tłumaczeń poświadczonych, jak i zwykłych podanie adresu lub numeru telefonu lub adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne na potrzeby kontaktu w trakcie realizacji zlecenia oraz odesłaniu gotowego tłumaczenia lub Państwa identyfikacji przy odbiorze osobistym. Dane te zostaną usunięte po zamknięciu realizacji zlecenia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

 4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych osób trzecich zawartych w dokumentach przekazanych do tłumaczenia jest niezbędne do wykonania tłumaczenia, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one przetwarzane wyłącznie w celu wykonania tłumaczenia, przy czym tłumacz przysięgły jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy. Dane te będą przechowywane przez trzy lata od dnia odbioru tłumaczenia na wypadek ewentualnych reklamacji lub zapytań ze strony organów wymiaru sprawiedliwości. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

 5. Kopie tłumaczeń poświadczonych mogą być przechowywane przez czas nieokreślony na potrzeby wykonania poświadczonego odpisu tłumaczenia na życzenie klienta.

 6. Niepodanie danych będzie skutkować niemożnością wykonania tłumaczenia.

 7. W przypadku zgłoszenia przez Państwa potrzeby otrzymania faktury, wymagane będzie podanie danych niezbędnych do jej wystawienia na podstawie przepisów podatkowych, nakładających taki obowiązek. Dane te będą przechowywane przez okres wynikający z ww. przepisów (obecnie pięć lat).

 8. Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji umowy o świadczenie usług tłumaczeniowych, tj. biuro rachunkowe lub – w przypadku dochodzenia roszczeń – kancelaria prawna. Imię i nazwisko zleceniodawcy lub zamawiającego zawarte w repertorium czynności tłumacza przysięgłego, przed upływem 3 lat od ich wprowadzenia do repertorium, mogą być udostępnione wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tłumacza przysięgłego w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli nad działalnością tłumacza przysięgłego na podstawie art. 20 ww. ustawy.

 9. Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora:

    dostępu do dotyczących Państwa danych,

    przedłożenia Państwu kopii danych podlegających przetwarzaniu,

    prostowania danych podlegających przetwarzaniu,

   usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone okoliczności wymienione w przepisach o ochronie danych osobowych.

 10. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować niemożnością wykonania umowy o świadczenie usług tłumaczeniowych.

 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 12. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem RODO.

 

Designed by Photo & Design

Copyright © 2021-2022 LEX ET LINGUA Justyna Mysłowska